crystal reports 2008 sp6

Benefity nativního zpracování XML pímo v databázi.
Microsoft.NET se vhradn specializujeme vvojem na této platform.
Hledání hodnot v dokumentech i am ozzy book pdf metodou value.
Visual Studio 2010 v programovacím jazyce, c#.Serializace, deserializace a entitizace XML.Dále vyvíjíme i aplikace vyuívající Oracle Database 9i / 10g.Silverlight pro vvoj webovch aplikací a, windows idm with key full version cnet Forms a, wPF pro vvoj klientskch aplikací.V souasnosti také vyvíjíme aplikace ji pro.NET Framework verzi.0.Nejvíce vyuívané technologie jsou, t Web Forms.Na platform Microsoft.NET vyvíjíme aplikace peván.Pro komunikaní rozhraní slueb dále pouíváme technologii.Konverze XML na relaní data, procedura sp_xml_preparedocument.Microsoft memorex black cd-r review SharePoint 2010, microsoft Exchange Server 2003 / 2007 / 2010.Modifikace XML dokument metodou modify.Visual, studio.0, ale tém hned od píchodu platformy.Sekundární XML indexy - typu value, path, property.
Vhodné je mít i základy XML.
Pouití správnch SET nastavení pi práci s XML.Úvod do jazyka XQuery.Vvoj jsme zaínali jet s pouitím nástroje.Vyhledávání v XML dokumentech Úvod do jazyka XPath.Navyse typ Variant uz vo T neexistuje.WiX pro tvorbu instalací naich aplikací.Podmínky na dotazování se na data pouitím XQuery.Pináí detailní pehled a cviení z celé funkcionality XML v SQL Serveru - jeho ukládání a validace v databázi, vyhledávání a indexace obsahu, konverze z XML na relaní data a naopak, pouití jazyk XQuery a XPath, tak pouití s ostatními komponenty SQL Serveru.NET aplikacemi.Testování existence metodou exist.17:00hod.) Cena kurzu: 9 900,00 K (11 979,00 K vetn 21 DPH).